Regulamin

1. Informacje ogólne
1.1  Właścicielem serwisu foto-ksiazki.pl jest firma:
EX biuro reklamy sp. z o.o.
Ul. Partynicka 47, 53-031 Wrocław
REGON: 932797511
NIP: 899-24-46-104
KRS: 0000110273
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI wydział Gospodarczy KRS
1.2  Strona internetowa, program oraz znaki firmowe są własnością firmy EX biuro reklamy sp. z o. o. i podlegają ochronie prawnej. Materiały zawarte w niniejszej witrynie, w tym: tekst, grafika, zdjęcia, kod źródłowy nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w jakikolwiek sposób.
1.3  Usługi oferowane w serwisie www.foto-ksiazki.pl polegają na projektowaniu i wykonywaniu albumów oraz innych pro­duktów o indywidualnych cechach, w oparciu o cyfrowe pliki graficzne oraz wytyczne klienta.
1.4 Program Foto Książki może zostać użyty tylko i wyłącznie do przygotowania plików w celu przesłania i złożenia zamówienia w serwisie www.foto-ksiazki.pl. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie oraz jego odpłatne rozpowszechnianie. Program można użytkować nieodpłatnie i przekazywać go nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.
2. Zawarcie umowy
2.1 Zawarcie umowy między Manetbook sp. z o.o. a klientem następuje w chwili dostarczenia przez klienta wszystkich plików elektronicznych oraz danych niezbędnych do realizacji umowy (osobiście lub wysyłając zamóienie drogą elektroniczną).
2.2 Zabronione jest dostarczanie plików zawierających jakiekolwiek formy przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub pu­bliczne, oraz prawa autorskie.
2.3 Złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych klienta dla potrzeb realizacji zamówień i kontaktu w sprawach związanych z realizacją usługi.
2.4 W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o umieszczenie informacji o tym fakcie oraz danych podmiotu w uwagach do zamówienia. Jeżeli przedmiotowa adnotacja nie znajdzie się w uwagach do zamówienia, wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu możliwe będzie tylko pod warunkiem dostarczenia paragonu do siedziby EX biuro reklamy sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego wystawienia. W przy­padku zagubienia paragonu nie jest możliwe uzyskanie jego duplikatu.
3. Realizacja zlecenia
3.1 EX biuro reklamy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do edycji i kopiowania plików powierzonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.
3.2 Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji usługi do momentu nadania przesyłki nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od chwili zawarcia umowy a w przypadku wyboru opcji „płatność przelewem” dodatkowo od chwili otrzymania potwierdzenia zaksięgowania wpłaty. W szczególnych przypadkach okres ten może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.
3.3 Dopuszczalna tolerancja braku zgodności wymiarów zamawianego produktu wynosi 3 mm.
3.4 Wydanie produktu jest jednoznaczne z powierzeniem go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z art. 544 § 1 kodeksu cywilnego) lub następuje poprzez odbiór osobisty zamawiającego w siedzibie firmy.
3.5 Koszty związane z wysyłką zamówionego produktu ponosi klient. Informacja o kosztach zawarta jest na stronie www.foto-ksiazki.pl
3.6 W przypadku nieuzasadnionego odesłania zamówionego produktu wszelkie koszty z tym związane oraz ponowną wysyłką zamówionego produktu ponosi klient.
4. Polityka prywatności
4.1  EX biuro reklamy sp. z o. o. nie wykorzystuje plików ani żadnych danych użytkowników bez ich pisemnej zgody w celach innych niż realizacja umów. Pliki oraz dane klienta są chronione przed dostępem do nich osób niepowołanych.
4.2  EX biuro reklamy zastrzega sobie prawo do przekazania niezbędnych danych osobowych Klienta przewoźnikowi w celu realizacji zlecenia.
4.3  W każdej chwili Klient ma prawo do wglądu lub zmiany swoich danych oraz może zażądać ich usunięcia drogą mailową bądź pisemnie na adres sie­dziby.
4.4  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie z serwisu foto-ksiazki.pl e-maili informacyjnych. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie do firmy stosownej prośby poprzez e-mail bądź pisemnie na adres sie­dziby.
4.5  Klient z chwilą zawarcia umowy z EX biuro reklamy sp. z o. o. zapewnia o posiadaniu prawa i zgody autorów oraz osób sfotografowanych  na użycie dostarczonych zdjęć w celu realizacji zlecenia.
4.6  EX biuro reklamy sp. z o. o. zastrzega sobie pełną swobodę podejmowania decyzji, co do usuwania plików dostar­czonych do firmy, jeżeli ich zawartość łamie zapisy niniejszego Regulaminu.
5. Odpowiedzialność
5.1  EX biuro reklamy sp. z o. o.  nie odpowiada za terminową realizację doręczeń przez przewoźnika.
5.2  EX biuro reklamy sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnie podanych danych osobowych lub błędnie złożonego zamówienia, oraz przekazania do realizacji plików niedopasowanych do formatu zamawianego produktu.
5.3  EX biuro reklamy nie odpowiada za złą jakość wydruków wynikającą z parametrów otrzymanych plików. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanych plików, błędnie zadanych wymiarów - niezgodnych ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania do druku (patrz: www.foto-ksiazki.pl/wskazwskazowki), stopnia kompresji, niewłaściwie użytych profil kolorów lub nie­sprecyzowanych uwagach do zamówienia nie podlegają reklamacji.
5.4  Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów - wydruki mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Klient widzi na swoim monitorze. Różno­rodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących jest również przyczyną różnic kolorystycz­nych między wydrukami, odbitkami zdjęć, jak i wydrukami zdjęć z domowej drukarki. W związku z tym EX biuro reklamy sp. z o. o.  nie odpowiada ze efekty złego wykalibrowania oraz niewła­ściwie wybranego profilu kolorów w monitorze klienta.
6. Gwarancja
6.1  Zakupione produkty objęte są rękojmią.
6.2  Rękojmia zleceniobiorcy:
6.2.1  Podstawą do reklamacji z winy EX biuro reklamy sp. z o. o. mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy przedmiotem zlecenia opisanego w formu­larzu, a zawartością przesyłki.
6.2.2  Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dokładny opis powodu zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektro­nicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki. Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt przesyłką poleconą wraz z dowodem sprzeda­ży na adres nadawcy. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z wysyłką produktu zostaną zwrócone.
6.3  Rękojmia przewoźnika:
6.3.1  Jeżeli zachodzi obawa odnośnie stanu zawartości przesyłki lub opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić razem z doręczycielem protokół szkody. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
6.3.2  Zgłoszenie reklamacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki. Towar wraz z  protokołem, uszkodzonym opako­waniem oraz dowodem sprzedaży należy odesłać do nadawcy na własny koszt przesyłką poleconą.
6.4  Rozpatrzenie reklamacji:
6.4.1  Reklamacja spełniająca wymagania punktu 6.2.2 lub odpowiednio 6.3.2 zostanie rozpatrzona w termi­nie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
6.4.2 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma nowy produkt oraz zwrot  kosztów przesyłki do wysokości kwoty z cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki.
7. Odstąpienie od umowy
7.1  Korzystanie z serwisu niezgodnie z regulaminem może skutkować wypowiedzeniem umowy przez EX biuro re­klamy sp. z o. o.
7.2  Ze względu na fakt, iż realizacja zlecenia rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie jego przyjęcia, oraz jest ono świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Klientowi po dokonaniu płatności lub potwierdzeniu zamówienia płatnego przy odbiorze nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
8. Postanowienia końcowe
8.1  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2  Biuro reklamy EX biuro reklamy sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym klien­tów.
8.3  Biuro reklamy EX biuro reklamy sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam pojawiających się w serwisie foto-książki.pl
Wrocław, 01 listopad 2010