REGULAMIN świadczenia usług przez serwis
www.foto-ksiazki.pl

1. DEFINICJE
Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:
Fotoksiazki – Drukarnia dostępna pod adresem internetowym www.foto-ksiazki.pl prowadzona i zarejestrowana w KRS pod nazwą Biuro Reklamy EX sp. Z o.o. (adres prowadzenia działalności: ul. Partynicka 47, 53-031 Wrocław), wpisany do KRS pod numerem 0000110273 przy Sądzie Rejonowy Wrocław Fabryczna. NIP: 899 24 46 104, REGON: 932797511.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług oferowanych przez Serwis.
Usługa – wykonywanie fotoksiążek, fotokalendarzy, fotoobrazów i innych produktów  znajdujących się w Serwisie według projektów i z wykorzystaniem zdjęć przesłanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.
Serwis – serwis internetowy pod adresem www.foto-ksiazki.pl, którego Biuro Reklamy Ex jest właścicielem.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w Serwisie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Fotoksiążki prowadzą działalność za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Serwis, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 W stosunkach z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej korzystającymi z Usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej wyłącza się stosowanie odpowiednich postanowień Regulaminu dotyczących reklamacji, terminów oraz obowiązków informacyjnych Fotoksiążek. W miejsce postanowień dotyczących reklamacji zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za wady pomiędzy przedsiębiorcami.
2.3 Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania.
Miejscem zawarcia umowy na wykonanie Usług jest siedziba Biura Reklamy EX.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
3.1 Do realizacji Usług mogą być wykorzystane wyłącznie zdjęcia w formacie JPG.
3.2 Zamówienia przyjmowane są przez Internet. W celu dokonania zamówienia Klient powinien:
– dokonać rejestracji w Serwisie i zalogować się do swojego konta,
– przesłać wybrane zdjęcia, wyłącznie w formacie JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI w przestrzeni sRGB
– dokonać wyboru wszystkich parametrów wybranej przez siebie fotoksiążki,
– wybrać formę dostawy,
– wybrać formę płatności i dokonać jej wraz z płatnością za przesyłkę. Informacja o cenie przesyłki pojawia się po dokonaniu wyboru formy doręczenia.
3.3 Kategorycznie zabronione jest wgrywanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
3.4 Złożone przez Klienta zamówienie jest ofertą według przepisów prawa.                                                                                                                           3.5 Potwierdzenie przez Fotoksiążki zamówienia stanowi przyjęcie oferty, co oznacza, że z tą chwilą umowa została ważnie zawarta. Obecność proponowanych Usług w Serwisie nie jest jednoznaczna z ich dostępnością dla danego rodzaju treści przesłanych przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Fotoksiążki informują o tym Klienta, przesyłając informację na podany przez Klienta adres e-mail, w razie gdy jest to możliwe proponując Usługi zamienne. W takiej sytuacji dopiero ostateczne potwierdzenie tak zmodyfikowanego zamówienia, przesłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi wiążące przyjęcie oferty.
3.6 W przypadku niedostępności części lub całości Usług objętych zamówieniem Klient ma prawo do:
– częściowej realizacji zamówienia,
– wydłużenia czasu realizacji zamówienia,
– anulowania całego zamówienia.
3.7 Czas realizacji jest czasem upływającym od momentu rozpoczęcia procedury realizacji do chwili nadania zamówionych produktów. Należy pamiętać, że czas liczony jest w dniach roboczych.
3.8 Maksymalny czas realizacji zamówień wynosi 7 dni roboczych.
3.9 W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem Fotoksiążek, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia.
4. PRZECHOWYWANIE ZDJĘĆ I PRAC
Po złożeniu zamówienia przesłane przez Klienta pliki, które nie zostały przez niego umieszczone w jego projekcie fotoksiążki są usuwane z Serwisu.

5. KONTO UŻYKOWNIKA I NEWSLETTER
5.1 Rejestracja konta użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera Fotoksiążek.
5.2 Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy wejść w ustawienia konta użytkownika w Serwisie i zmienić preferencje subskrypcji lub kliknąć na link wypisz się z Newslettera w otrzymanej wiadomości lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
5.3 Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z posiadania konta w Serwisie, a tym samym rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 5.4 Odpowiednią prośbę wystarczy zgłosić do Działu Obsługi Klienta na adres biuro@foto-ksiazki.pl. Dane osobowe Klienta zostaną usunięte niezwłocznie z zastrzeżeniem danych niezbędnych dla realizacji zamówionych usług oraz ewentualnych roszczeń z nich wynikających.
6. CENNIK
Za realizację Usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Serwisu. Ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich, nie zawierają kosztów transportu, które podane są oddzielnie. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy Usłudze w chwili składania zamówienia.
7. WARUNKI DOSTAWY
7.1 Zamówione w ramach Serwisu fotoksiążki dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7.2 Fotoksiążki nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub brak doręczenia wynikające z podania nieprawidłowych danych dla doręczenia.
7.3 Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Fotoksiążek wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania dostawy wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.

8. PŁATNOŚCI
Płatności za Usługi dokonywać można za pośrednictwem:
a. przelewów elektronicznych, za pośrednictwem PAYU.PL,
b. kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PAYU.PL,
c. bezpośrednim przelewem bankowym.                                                                        d. gotówką przy odbiorze własnym

9. PRAWA AUTORSKIE
9.1 Fotoksiążki w przestrzeganiu prawa autorskiego odnośnie przesłanych przez Klientów materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Klientów.
9.2 Złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie zamówienia nie narusza niczyich praw.
9.3 W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację zamówienia, odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Klient. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Fotoksiążek z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Fotoksiązki w związku z taką sytuacją.
9.4 W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Serwisie treści, Fotoksiążki poinformuje o tym Klienta i uniemożliwi dostęp do takich treści.
9.5 Klient, któremu w ramach Serwisu udostępniono zdjęcia lub projekty zobowiązuje się wykorzystywać je wyłącznie do swojego prywatnego użytku.
9.6 Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Fotoksiązki w ramach Serwisu stanowią przedmiot własności Fotoksiążek i chronione są prawem.

10. REKLAMACJE
10.1 Każdy towar otrzymany w wyniku zamówienia Usługi w Serwisie objęty jest rękojmią za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne.
10.2 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem info@foto-ksiazki.pl. (reklamacje@foto-ksiazki.pl albo esklep@foto-ksiazki.pl – ten ostatni trzeba będzie założyć) Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Po otrzymaniu opisu zastrzeżeń Fotoksiążki w terminie do 7 dni rozpatrują czy zachodzi podstawa do uwzględnienia reklamacji. W razie niepowiadomienia Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za uwzględnioną. Jeśli podstawa reklamacji zachodzi, Klient proszony jest o przesłanie towaru na swój koszt. 10.3 Po uwzględnieniu reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów przesyłki. W razie dokonania porównania zastrzeżeń Klienta z treścią zamówienia zapisaną w Serwisie i stwierdzenia, że nie zachodzą żadne podstawy do wszczęcia procedury reklamacyjnej, Fotoksiążki zawiadomi o tym Klienta. W takim przypadku Klient nie powinien przesyłać towaru. Klient nie jest również zobowiązany do uprzedniego przesyłania towaru, gdy w wyniku porównania reklamacji z treścią zamówienia okaże się, że Usługa została wykonana niezgodnie z zamówieniem.
10.4 Fotoksiążki oświadczają, że w razie niezgodności towaru z zamówieniem zobowiązuje się niezwłocznie i bez nadmiernych trudności dla Klienta wymienić towar na wolny od wad, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Konieczne jest wówczas dostarczenie reklamowanego produktu na własny koszt, na podany adres wraz z dowodem zakupu. 10.5 W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów przesyłki.
Towar podlega wymianie w szczególności, jeśli:
– posiada wady techniczne,
– został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy,
– pojawią się różnice pomiędzy zamówieniem a zawartością przesyłki, w szczególności obejmuje to format zdjęcia, liczbę kopii, rodzaj papieru,
– zaginął w czasie transportu do klienta, przez co należy rozumieć nieotrzymanie przez Klienta przesyłki w terminie 7 dni roboczych od daty jej nadania przez Fotoksiążki.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia szkody w momencie odbioru przesyłki w obecności przewoźnika i spisania protokołu szkody.
10.6 W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnego bezpłatnego wykonania Usługi i dostarczenia towaru na własny koszt do Klienta. Jeżeli w wyniku ponownego wykonania Usługi reklamowana wada nie mogła zostać usunięta, Klient ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zamówienia i zwrotu pieniędzy albo do obniżenia ceny.
10.7 W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.
10.8 Ze względów natury technicznej i technologicznej (w szczególności z uwagi na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów), Fotoksiązki dołożą starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, przy czym nie gwarantuje 100% zgodności z każdym wyświetlaczem – zatem reklamacje wynikające z powyższego nie będą uwzględniane. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku nie podlegają reklamacji, jeżeli Klient, pomimo informacji o zbyt słabej jakości zdjęć mimo wszystko złoży zamówienie.
10.9 Ze względów natury technicznej, podczas produkcji fotoksiążki każda strona może zostać przycięta o maksymalnie 5 mm na każdym z boków (wyjątek stanowi okładka twarda, gdzie margines wynosi 15 mm). Reklamacje wynikające z utraty fragmentów zdjęć lub tekstu znajdujących się poza widocznym w trakcie tworzenia obszarem bezpiecznego wydruku nie będą uwzględniane.
10.10 Stosownie do przepisów art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z tym nie ma możliwości zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) przez Klienta, chyba że towar ma wady i podlega reklamacji.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
11.1 W celu rejestracji w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Serwisie), w celu wykonania Usługi (realizacji zamówienia) oraz w innych celach, do jakich upoważnia ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.2 Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Klienta mogą być przetwarzane za jego zgodą.
11.3 Podanie danych jest dobrowolne i Klientowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
11.4 Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
11.5 Rejestrujemy adresy IP każdorazowego logowania do serwisu / rejestracji oraz IP złożonego zamówienia.
Administratorem danych osobowych Klientów są Fotoksiążki.

12. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Fotoksiążki są następujące:
– połączenie z siecią Internet,
– przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
– poprawnie działające, zaktualizowane rozszerzenie przeglądarki internetowej Adobe Flash Player.
Fotoksiązki zastrzegają, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016.
O zmianach Regulaminu poinformuje Klientów przy pierwszym logowaniu po dokonaniu każdej zmiany oraz poinformuje o prawie do rozwiązania umowy z tego powodu. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień już zrealizowanych oraz zamówień będących w trakcie realizacji, do których stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu zawarcia umowy i do których z powodów powyższych nie stosuje się prawa do rozwiązania umowy dotyczącej realizowanego zamówienia.

  • link1
  • link2